Der Turm zu Babel als abendländische Legende

Author(s): Albrecht, Stephan  
Title of the compilation: Ausstellungskatalog "Der Turm zu Babel. Maßstab oder Anmaßung?
Editors: Ganzert, Joachim
Publisher Information: Biberach
Year of publication: 1997
Pages: 54-69
Language(s): German
Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/51686
Release Date: 29. September 2021