Fachkräftebedarf: Analyse und Handlungsstrategien


Author(s): Weber, Enzo; Fuchs, Johann; Kubis, Alexander; Brücker, Herbert; Zika, Gerd; Stabler, Jochen; Walwei, Ulrich; Haas, Anette; Hummel, Markus; Stegmaier, Jens; Dietz, Martin; Weber, Brigitte; Müller, Anne; Schmarer, Hans-Jörg; Spitznagel, Eugen; Wapler, Rüdiger; Osiander, Christopher; Jahn, Daniel; Kruppe, Thomas; Leber, Ute; Fuchs, Stefan; Wanger, Susanne; Christoph, Bernhard; Söhnlein, Doris; Kleinert, Corinna  
Title of the compilation: Handbuch Arbeitsmarkt 2013: Analysen, Daten, Fakten
Editors: Brücker, Herbert; Walwei, Ulrich;; Klinger, Sabine; Möller, Joachim
Publisher Information: Bielefeld : Bertelsmann
Year of publication: 2012
Pages: 205–290
ISBN: 978-3-7639-4055-4
Language(s): German
DOI: 10.3278/300776W205
Peer Reviewed: Nein
International Distribution: Nein
Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/51131
Release Date: 17. August 2021