„De knabe, de mädhen, de kokonuss“

Author(s): Lindenfelser, Siegwalt ; Maitz, Péter; König, Werner; Götze, Angelika; Lipfert, Salome; Neumeier, Katharina
Title of the Journal: forschung. Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft
ISSN: 0172-1518
Corporate Body: Deutsche Forschungsgemeinschaft
Year of publication: 2017
Volume: 42
Issue: 4
Pages: 6
Language(s): German
DOI: 10.1002/fors.201770404
Peer Reviewed: Nein
Type: Article
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/47818
Release Date: 21. May 2020