Normalität des Wahnsinns und wahnsinnige Normalität.

Professorship/Faculty: Modern German Literature  
Authors: Loquai, Franz
Title of the compilation: Mitteilungen der E.-T.-A.-Hoffmann-Gesellschaft 27 (1981) 117-119
Year of publication: 1981
Language(s): German
Document Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/28085
Release Date: 13. July 2015