Ouzhou Lüxingjia zai Yuanchao de Hangzhou Europäische Reisende im yuan-zeitlichen Hangzhou

Professorship/Faculty: Frühere Fakultät Geschichts- und Geowissenschaften 
Author(s): Jandesek, Reinhold
Title of the compilation: Beijing daxue lishixi waiguo jinxiusheng fu Ning, Hu, Hang, Nanchang jiaoxue shijian xuesheng xizuo he suo zhuanjia baogao huibian. - Peking, 1988. - S. 60 - 74
Year of publication: 1988
Language(s): Other Language
Document Type: Contribution to an Articlecollection
URI: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/24495
Release date: 13. July 2015